Архив

06.04.2022 10:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2021 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 06 апреля 2022 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2022 жылғы 06 сәуір күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2021 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.06.04.2022 10:00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2021 год.

2. Распределить чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2021 год на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2021 год не выплачивать.

3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать.

4. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2021 год.

1. "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ-ның 2021 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. 2021 жылы компанияны дамыту үшін алынған "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ таза пайдасын бөлу. "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ жай акциялары бойынша 2021 жылға дивидендтер төленбесін.

3. "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмауына байланысты бұл мәселені қарастырмаймыз.

4. "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2021 жылғы "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарламасы назарға алынсын.04.10.2021 10:00

1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Сороченко Диане Федосьевне согласно Приложению 1 с 01 октября 2021 года.

1. 2021 жылғы 01 қазаннан бастап 1-қосымшаға сәйкес "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Сороченко Диана Федосьевнаға сыйақы мөлшері белгіленсін.14.07.2021 10:00

1. Определить ТОО «Независимую аудиторскую компанию «Concord» для проведения внешнего аудита АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 2021 года.

1. 2021 жылдан бастап «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ сыртқы аудит жүргізу үшін «Concord» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС белгіленсін.26.04.2021 10:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2020 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 26 апреля 2021 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2021 жылғы 26 сәуір күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2020 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.26.04.2021 10:00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2020 год.

2. Распределить чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2020 год на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2020 год не выплачивать.

3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать.

4. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2020 год.

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2020 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

2. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын Компанияның дамуына таратылсын. "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2020 жылгы жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.

3. Акционерлердің "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына шағымның болмауына байланысты бұл мәселе қарастырылмасын.

4. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2020 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне қарастырылған сыйақының құрамы және мөлшері туралы Директорлар кеңесі төрағасының хабарламасына назар аударылсын.12.05.2020 12:00

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының орналасқан жері Шымкент қаласы, М.Х. Дулати көшесі, 2/5 ғимарат мекен-жайына өзгеруіне байланысты "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамы Жарғысының 1.4. тармағына өзгерістер бекітілсін. Компанияның басқарма төрағасы М.Ю. Заболотнаяға "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға және әділет органдарына хабарлауға өкілеттік берілсін.

1. Утвердить изменения в пункт 1.4. Устава Ационерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" в связи с изменением местонахождения Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" по адресу город Шымкент, улица М.Х. Дулати, здание 2/5. Уполномочить Председателя Правления Компании Заболотную М.Ю. подписать изменения в Устав Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и уведомить органы юстиции.30.03.2020 15-00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 год.
2. Распределить чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2019 год на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 год не выплачивать.
3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать.
4. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 год.

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін.
2. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы таза табысын Компанияның дамуына таратылсын. "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылгы жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.
3. Акционерлердің "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына шағымның болмауына байланысты бұл мәселе қарастырылмасын.
4. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне қарастырылған сыйақының құрамы және мөлшері туралы Директорлар кеңесі төрағасының хабарламасына назар аударылсын.30.03.2020 15:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2019 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 30 марта 2020 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2020 жылғы 30 наурыз күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2019 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.04.01.2020 11-00

Избран:

Сороченко Диана Федосьевна - Председатель Совета директоров

Состав Совета директоров с учетом изменений: 

Сороченко Диана Федосьевна - Председатель Совета директоров

Нысанов Айдар Ержанович - Член Совета директоров – независимый директор

Коробецкая Ирина Александровна - Член Совета директоров  

Сайланды:

Сороченко Диана Федосьевна - Директорлар кеңесінің төрағасы

Жаңа редакциядағы директорлар кеңесінің құрамы:

Сороченко Диана Федосьевна - Директорлар кеңесінің төрағасы

Нысанов Айдар Ержанович - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

Коробецкая Ирина Александровна - Директорлар кеңесінің мүшесі31.12.2019 12-00

Исключен:

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - Председатель Совета директоров

Избран:

Коробецкая Ирина Александровна - Член Совета директоров

Состав Совета директоров с учетом изменений:

Сороченко Диана Федосьевна - Член Совета директоров

Нысанов Айдар Ержанович - Член Совета директоров – независимый директор

Коробецкая Ирина Александровна - Член Совета директоров

Алынып тасталды:

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - Директорлар кеңесінің төрағасы

Сайланды:

Коробецкая Ирина Александровна - Директорлар кеңесінің мүшесі

Жаңа редакциядағы директорлар кеңесінің құрамы:

Сороченко Диана Федосьевна - Директорлар кеңесінің мүшесі

Нысанов Айдар Ержанович - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

Коробецкая Ирина Александровна - Директорлар кеңесінің мүшесі31.12.2019 12-00

1. О прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал".

1. Прекратить полномочия Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича в качестве члена Совета директоров Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 31 декабря 2019 года. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Заболотную М.Ю. на подписание необходимых документов, связанных с расторжением трудового договора.

2. Избрать членом Совета директоров Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Коробецкую Ирину Александровну с 01 января 2020 года.

3. Срок полномочий члена Совета директоров Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Коробецкой Ирины Александровны - неограничен.

4. Установить размер вознаграждения члену Совета директоров Коробецкой Ирине Александровне согласно Приложению 1.

5. Направить документы Коробецкой Ирины Александровны на согласование в Уполномоченный орган.

6. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Заболотную М.Ю. на подписание трудового договора с Коробецкой Ириной Александровной.

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының өкілеттіктерін тоқтату және Директорлар кеңесінің мушесін сайлау туралы.

1. Азбеков Жарқынбек Қыдырбайұлының 2019 жылғы 31 желтоқсанда "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі тоқтатылсын. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ю.М. Заболотнаяға еңбек шартын бұзуға байланысты қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.

2. Ирина Александровна Коробецкаяны "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мушесі ретінде 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап сайлансын.

3. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мушесі Коробецкая Ирина Александровнаның өкілеттік мерзімі шектеусіз.

4. 1 Қосымшаға сәйкес директорлар кеңесінің мушесі Коробецкая Ирина Александровнаға сыйақы мөлшері белгіленсін.

5. Коробецкая Ирина Александровнаның тиісті құжаттарын уәкілетті органның келісімін алу үшін жіберу қажет.

6. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ю.М. Заболотнаяға Ирина Александровна Коробецкаямен еңбек шартына қол қоюға өкілеттік берілсін.26.07.2019 10-00

Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров с 01 августа 2019 года, согласно Приложению 1.

Директорлар кеңесі мүшелеріне 2019 жылғы 01 тамыздан бастап ай сайынғы сыйақы мөлшері 1 қосымшаға сәйкес белгіленсін.25.04.2019 12-00

"ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік Қоғамының орналасқан жері Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы, №35 мекен-жайының өзгеруіне байланысты "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік Қоғамы жарғысының 1.4. тармағына өзгерістер бекітілсін. Компанияның басқарма төрағасы М.Ю. Заболотнаяға "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік Қоғамының жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға және әділет органдарына хабарлауға өкілеттік берілсін.25.04.2019 12-00

1. Утвердить изменения в пункт 1.4. Устава АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» в связи с изменением местонахождения АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» по адресу г. Шымкент проспект Тауке хана №35.

Уполномочить Председателя Правления Компании Заболотную М.Ю. подписать изменения в Устав АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и уведомить органы юстиции.06.04.2019 12:00

3. З 3. Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну уволить с 11 апреля 2019 года по собственному желанию. Председателя Правления Заболотную М.Ю. уполномочить на подписание документов, касающихся увольнения.

4. Утвердить новый состав Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 11 апреля 2019 года в количестве 6 (Шести) человек:
Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумышева Г.А.

Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В.

Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.

Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.

3. Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловнаны "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі қызметінен 11 сәуір 2019 жылдан бастап өз тілегі бойынша босатылсын. Басқарма төрағсы Заболотная М.Ю. -ға жұмыстан босатылуына қатысты құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.

4. 11 сәуір 2019 жылдан бастап 6 (алты) адамнан тұратын Компания Басқармасының жаңа құрамы бекітілсін:

Басқарма төрағасы - Заболотная М.Ю.

Басқарма мүшелері:

Басқарма төрағасының орынбасары - Алиев Г.Р.

Бас бухгалтер - бухгалтерлік есеп және есеп тапсыру департаментінің директоры - Тумышева Г.А.

Инвестициялық қоржынды басқару департаментінің директоры - Ажажа Л.В.

Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры - Жанысбаев А.К.

Бэк-офис бөлімінің бастығы-бухгалтерлік есеп және есеп тапсыру департаменті директорының орынбасары - Каганбаева Б.А.29.03.2019 14:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2018 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 29 марта 2019 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2019 жылғы 29 наурыз күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2018 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.29.03.2019 14-00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2018 год. 2. Распределить чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2018 год на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2018 год не выплачивать. 3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать. 4. Принять во внимание уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2018 год.

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2018 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2018 жылғы таза табысын Компанияның дамуына таратылсын. "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2018 жылгы жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 3. Акционерлердің "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына шағымның болмауына байланысты бұл мәселе қарастырылмасын. 4. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2018 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне қарастырылған сыйақының құрамы және мөлшері туралы Директорлар кеңесі төрағасының хабарламасына назар аударылсын.15 ноября 2018г. 12:00

1. Назначить Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 15 ноября 2018 г., с прежним размером вознаграждения, срок полномочий – на неопределенный срок.

2. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 7 (Семи) человек: Председатель Правления - Заболотная М.Ю. Члены правления:
Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.
Заместитель председателя Правления – Курбаналиева К.Н.
Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумышева Г.А.
Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В. Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.
Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.

1. Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловнаны 15.11.2018ж. бастап "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі қызметіне, бұрынғы сыйақы мөлшерімен, тағайындалсын. Өкілеттік мерзімі-белгісіз мерзімге.

2. 7 (жеті) адамнан тұратын Компания Басқармасының жаңа құрамы бекітілсін: Басқарма төрағасы - Заболотная М.Ю. Басқарма мүшелері:
Басқарма төрағасының орынбасары - Алиев Г.Р.
Басқарма төрағасының орынбасары - Курбаналиева К.Н.
Бас бухгалтер - бухгалтерлік есеп және есеп тапсыру департаментінің директоры - Тумышева Г.А.
Инвестициялық қоржынды басқару департаментінің директоры - Ажажа Л.В. Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры - Жанысбаев А.К.
Бэк-офис бөлімінің бастығы-бухгалтерлік есеп және есеп тапсыру департаменті директорының орынбасары - Каганбаева Б.А.